Polityka Prywatności

 1. Wstęp
  1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności” lub „Polityka”) została przyjęta przez spółkę STEC spółka jawna, adres: 32-500 Chrzanów, ul. Trzebińska 40 (dalej „PH Kasztelania”) w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
  1.2. Polityka reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych przez PH Kasztelania w związku z prowadzeniem obiektu Park Handlowy Kasztelania w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej 45.
  1.3. Polityka stanowi jednocześnie regulamin korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez PH Kasztelania (dalej „Serwis”).
 2. Regulamin Serwisu
  2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu oraz odpowiedniego urządzenia waz z przeglądarką internetową.
  2.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
  2.3. Reklamacje (opis problemu, żądania zgłaszającego oraz kontakt zwrotny) dotyczące działania Serwisu można zgłaszać pod adresem: STEC spółka jawna, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów lub pod adresem e-mail: kontakt@kasztelania.com
  2.4. PH Kasztelania używa plików cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji na temat użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.
  2.5. Pliki cookies ustawiane są przy odwiedzaniu Serwisu („wejściu” i „wyjściu”).
  2.6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art.173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest PH Kasztelania.
  2.7. Zamieszczanie plików cookies (ciasteczek), odbywa się w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2.8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika Serwisu,
  c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  d) utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych,
  e) wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Serwis internetowy.
  2.9. Informacje kierowane do użytkowników Serwisu oraz zawartość Serwisu nie wywołują żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla użytkowników Serwisu.
  2.10. Administrator (PH Kasztelania) może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące (np.: liczby osób odwiedzających Serwis), które jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie są danymi osobowymi.
  2.11. Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
  2.12. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak nie zaakceptować plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  3.1. Informacja o administrowaniu danymi oraz o kategoriach osób, których dane przetwarza PH Kasztelania
  3.1.1. PH Kasztelania w związku z prowadzeniem Parku Handlowego Kasztelania, może przetwarzać dane osobowe:
  a) Konsumentów,
  b) Najemców będących osobami fizycznymi,
  c) Kontrahentów będących osobami fizycznymi,
  d) Pracowników najemców i kontrahentów,
  e) Pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.
  3.1.2. W przypadku konsumentów, PH Kasztelania przetwarza w szczególności dane osobowe:
  a) Uczestników konkursów i akcji marketingowych,
  b) Subskrybentów newsletteru PH Kasztelania,
  c) Użytkowników aplikacji mobilnej (w przypadku jej wprowadzenia),
  d) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do PH Kasztelania,
  e) Użytkowników mediów społecznościowych,
  f) Osób odwiedzających PH Kasztelania,
  g) Osób korzystających z parkingu.
  3.1.3. PH Kasztelania przekazuje szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osobom wskazanym w ust. 1.b) i 1.c) oraz ust. 2.a) – 2. d) powyżej bezpośrednio przy pozyskiwaniu danych, tj. przypadku:
  a) Najemców będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy najmu,
  b) Kontrahentów będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy,
  c) Uczestników konkursów i akcji marketingowych – jednocześnie z przesłaniem
  potwierdzeniem zgłoszenia udziału,
  d) Subskrybentów newsletteru PH Kasztelania – jednocześnie z przesłaniem potwierdzenia zapisania się na newsletter,
  e) Użytkowników aplikacji mobilnej – jednocześnie z pobraniem aplikacji przez użytkownika,
  f) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do PH Kasztelania – jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenie.
  3.1.4. Ponadto, szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników mediów PH Kasztelania i udostępnia tym użytkownikom poprzez publikację na profilu Parku Handlowego Kasztelania w tych mediach.

3.2. Zakres, cele i sposób przetwarzania danych osobowych niektórych kategorii osób
3.2.1. W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV, PH Kasztelania przetwarza dane osobowe, tj. wizerunek osób odwiedzających Park Handlowy Kasztelania , w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Handlowego Kasztelania. Dane te mogą być wykorzystywane także w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające Park Handlowy Kasztelania. W takiej sytuacji dane osobowe osób odwiedzających Park Handlowy Kasztelania są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PH Kasztelania, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Handlowego Kasztelania oraz dochodzenia roszczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, PH Kasztelania może udostępniać dane osobowe osób odwiedzających Park Handlowy Kasztelania,  dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PH Kasztelania korzysta w związku z prowadzeniem Parku Handlowego Kasztelania. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.
3.2.2. PH Kasztelania przetwarza dane osobowe osób korzystających z parkingu w szczególności w następujących celach:
a) Dochodzenia roszczeń w przypadku spowodowania szkód,
b) Statystycznych.
3.2.3.  PH Kasztelania przetwarza dane osobowe pracowników swoich najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Wykonywania zawartych umów,
b) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac),
c) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów PH Kasztelania.
PH Kasztelania pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z realizacją umów. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
PH Kasztelania może udostępniać dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PH Kasztelania korzysta w związku z prowadzeniem Parku Handlowego Kasztelania, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
3.2.4.  PH Kasztelania przetwarza dane osobowe podwykonawców (będących osobami fizycznymi) najemców i kontrahentów oraz pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac),
b) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw,
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej osób jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów PH Kasztelania.
PH Kasztelania pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z awizacjami prac prowadzonych w lokalach lub na terenie PH Kasztelania. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
PH Kasztelania może udostępniać dane osobowe osób wskazanych powyżej dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PH Kasztelania korzysta w związku z prowadzeniem PH Kasztelania, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

3.3 Reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą
3.3.1. W związku z prowadzeniem Park Handlowego Kasztelania,  PH Kasztelania zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza, wykonywanie praw zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
a) dostęp do ich danych osobowych,
b) żądanie niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) żądanie niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) żądani ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenie danych,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
3.3.2. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji ww. uprawnień, gwarantuje niniejsza Polityka prywatności.
3.3.3. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby której dane.
dotyczą PH Kasztelania zapewnia tej osobie możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
3.3.4. PH Kasztelania bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
3.3.5. Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez PH Kasztelania niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.4. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez PH Kasztelania
3.4.1. Osoba, której dane są przetwarzane przez PH Kasztelania, może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.
PH Kasztelania na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych.
3.4.2. W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może
żądać ich sprostowania. Jeśli dane zostały udostępnione innym podmiotom, PH Kasztelania informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych oraz uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. PH Kasztelania może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania.
3.4.3. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, PH Kasztelania usuwa zgromadzone dane („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli:
a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na PH Kasztelania,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, PH Kasztelania podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, PH Kasztelania informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.
3.4.4. PH Kasztelania dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający PH Kasztelania sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) PH Kasztelania nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PH Kasztelania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, PH Kasztelania przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
3.4.5. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, PH Kasztelania na żądanie osoby, wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi.
3.4.6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez PH Kasztelania w oparciu o uzasadniony interes PH Kasztelania, PH Kasztelania uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie PH Kasztelania ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego
(w tym profilowania) PH Kasztelania uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

 1. Postanowienia końcowe
  4.1. Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, PH Kasztelania zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.
  4.2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 05.06.2020 r.
  4.3. PH Kasztelania jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.

 

Polityka cookies: strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.